• GEETAJI’S CLASS

  ADHO MUKHA VIRASANA
  ADHO MUKHA SVANASANA
  UTTANASANA
  UTTHITA TRIKONASANA (2 TIMES)
  VIRABHADRASANA II (2 TIMES)
  UTTHITA PARSVAKONASANA
  VIRABHADRASANA I
  VIRABHADRASANA III
  PARIPURNA NAVASANA
  EKA PADA SIRSASANA
  ADHO MUKHA VRKSASANA
  EKA PADA SARVANGASANA
  HALASANA
  SAVASANA